Αρχική Σελίδα » ΣΥΔΕΤΑ

OPOI & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN

AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ MASS TAXYΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», ο Αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», ο Αποστολέας ή Παραλήπτης δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 1: Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο Αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για λογαριασμό του. Ο Αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών. Επίσης δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους μεταφοράς της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» τόσο για τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή κατόχου, των υπό μεταφορά αγαθών.

ΑΡΘΡΟ 2: Ο Αποστολέας εγγυάται ότι το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο: Α) δεν εμπίπτει στα μη αποδεκτά από τη «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Ταχυδρομικά Αντικείμενα

 Β) φέρει σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη σύμφωνα με το νόμο

 Γ) έχει συσκευασθεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση. Πρόσθετα έξοδα που τυχόν προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση, (πχ. επιστροφή ή αποθήκευση) της Αποστολής θα καταβληθούν από τον Αποστολέα/Εντολέα.

ΑΡΘΡΟ 3: Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο του περιεχομένου της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Επιπλέον έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του αντικειμένου, εφόσον ο Αποστολέας αρνηθεί τον έλεγχο αυτού. Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό εμπίπτει στα μη αποδεκτά από τη «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Ταχυδρομικά Αντικείμενα ή όταν ο Αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα για τη διεκπεραίωση στοιχεία ή τέλος αν δεν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

ΑΡΘΡΟ 4: Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την παράδοση κάθε είδους το οποίο μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά ή προγενέστερες (ναύλοι-δασμοί-φορτωτικές κλπ.) μέχρι να εξοφληθεί πλήρως.

ΑΡΘΡΟ 5: Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής για οποιονδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» αναλαμβάνει ο Αποστολέας.

ΑΡΘΡΟ 6: Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» διεκπεραιώνει κάθε είδους αποστολή (πχ. αγορά, αντικαταβολή κλπ.) και με μη έγγραφη εντολή (πχ. ηλεκτρονική, τηλεφωνική). Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του αναγραφόμενου ως αποστολέα στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ..

 

ΑΡΘΡΟ 7: Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του υποστελλομένου αντικειμένου ή δέματος, η ευθύνη της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» περιορίζεται στο μικρότερο των παρακάτω οριζόμενων ποσών:

α. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου καταβάλλεται αποζημίωση 50 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.

 

β. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος(μη δηλωθείσα άλλη  αξία) καταβάλλεται  αποζημίωση 100 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.

 

 γ. Ο υπολογισμός της καταβλητέας αξίας γίνεται βάσει μικρότερης αξίας του αντικειμένου όπως αυτή προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε 5 εργάσιμες από την έγκριση και την αποδοχή από την επιτροπή επίλυσης διαφορών

 

7.3) Στο πραγματικό κόστος κτήσης εγγράφων ή αντικειμένων , χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η εμπορική αξία ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ως άνω οριζόμενα ποσά. της απώλειας ή ζημίας το οποίο κατελήφθη για το έγγραφο ή το δέμα με ανώτατο όριο τα ως άνω οριζόμενα ποσά. Ως πραγματικό κόστος κτήσης νοείται: για τα έγγραφα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος αγοράς, επισκευής ή αντικατάστασης αυτών (λαμβάνοντας υπ’ όψη την κατάσταση στην οποία ήταν κατά την παραλαβή), όπως αποδεικνύεται από σχετικά προσκομιζόμενα παραστατικά. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις αποστολών με δηλωμένη αξία χωρίς όμως να έχουν ασφαλιστεί στη «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ . Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» συμβάλλεται με τον Εντολέα/Αποστολέα επί τη βάσει του αυστηρού περιορισμού της ευθύνης της μόνο για άμεση ζημιά και για τα όρια που περιγράφονται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημιάς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θετικής ή αποθετικής ζημιάς, διαφυγόντων κερδών, απώλεια εισοδήματος κλπ.) από οποιοδήποτε λόγο και αν επέλθουν, ακόμα και στην περίπτωση που ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημιάς τέθηκε υπόψη της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» πριν ή μετά την αποδοχή  ης αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του Εντολέα/Αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση ανά αποστολή, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημιά σε σχέση με την αποστολή. Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των εκάστοτε αποστολών. Ο Εντολέας/Αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου - στην περίπτωση που δεν μπορεί να προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του μέσω της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα - είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια στο άρθρο 7.1 & 7.2 και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τυχόν υπερβάσεις των παραπάνω ορίων, σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής. Οι τυχόν δηλώσεις ζημίας ή απώλειας από πλευράς του πελάτη πρέπει να ανακοινώνονται εντός 24ώρου από την παραλαβή της αποστολής. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν γίνεται αποδεκτή η οποιαδήποτε ανακοίνωση ζημίας ή απώλειας από οποιονδήποτε λόγο και εάν έχει επέλθει αυτή.

ΑΡΘΡΟ 8: Ο Εντολέας/Αποστολέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών του, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για αποστολή με δηλωμένη αξία ΠΡΙΝ την αποστολή μεγαλύτερης από 100€ με όριο τις 3000€ επασφάλιστρο 1% επί της αξίας συν πάγιο ασφάλισης 5,00€ ευρώ να αποστολή. Για τις αποστολές εξωτερικού η επιπλέον χρέωση είναι 10,00€ μέχρι τα 1000,00€ και κατόπιν 1% για κάθε επιπλέον 1000,00€. Η ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να δηλώνεται στο προκαθορισμένο πεδίο ασφάλισης του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. και να δύναται να επιβεβαιωθεί από σχετικά νόμιμα παραστατικά. Για αποστολές αξίας άνω των 3.000 Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας (γραπτής μέσω mail) με την εταιρεία. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Εντολέας/Αποστολέας προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» αντικειμένων σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» με την παρούσα σύμβαση), η ευθύνη της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» - συνολικά έναντι του Εντολέα/Αποστολέα και επομένως και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου - δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά έχουν συμφωνηθεί και περιγράφονται ανωτέρω (Άρθρο 7 7.1 και 7 7.2). Στην περίπτωση αυτή, ο Εντολέας/Αποστολέας ή τρίτος δηλώνει και εγγυάται στην «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη. Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου. Η συσκευασία των φακέλων& δεμάτων είναι στην αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα.

ΑΡΘΡΟ 9: Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» καταβάλλει κάθε προσπάθεια και θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να παραδώσει κάθε αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Τυχόν εσφαλμένη αντίληψη του Εντολέα/Αποστολέα η αυτόβουλη αναγραφή-επισήμανση επί του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. ή της αποστολής σχετικά με τους χρόνους παράδοσης δεν ισχύει και δε δημιουργεί δέσμευση για την εταιρεία. Σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης μιας αποστολής με προφανή και αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται, πέραν των ορίων που ορίζονται στην υπουργική απόφαση. Συγκεκριμένα η αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου δε δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια μη ασφαλισμένων αποστολών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7 7.1 και 7.2 Τα οριζόμενα ανώτατα ποσά αποζημίωσης είναι αποδεκτά από τον Εντολέα/Αποστολέα, ο οποίος παραιτείται από κάθε άλλη πιθανή αξίωσή του για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημιά, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εισοδήματος κ.λπ.., από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν η πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας τέθηκε υπόψη της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Σε καμία όμως περίπτωση η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενα σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

 

α) Έκτακτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων ,ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, εγκληματικές ενέργειες κ.λπ..).

 

 β) Πράξεις και παραλείψεις ή λανθασμένες οδηγίες του

 αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή.

 

γ) Η φύση της αποστολής στην οποία μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή πχ. ευπαθή τρόφιμα, μαγνητικά μέσα κοκ. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για τις μεταφερόμενες αποστολές παύει να ισχύει με την παράδοση της αποστολής του παραλήπτη. Η υπογραφή του Παραλήπτη με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω στο αντίγραφο του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. χωρίς την έγγραφη επισήμανση οποιασδήποτε Επιφύλαξης, αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη του ορθού της παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 10: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ή στον πλησιέστερο πράκτορα ή αντιπρόσωπο της, σε διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ». Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 11: Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας – Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσμήματα – Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα – Αρχαιότητες – Έργα τέχνης – Μη Αναπαραγωγικά Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ. Αλληλογραφία/Φιλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα Τρόφιμα – Φυτά –Ναρκωτικά –Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό υλικό και γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας. Η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.

ΑΡΘΡΟ 12: Κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο ζυγίζεται/ογκομετρείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και επ’ αυτού του βάρους γίνεται η τιμολόγησή του ανεξαρτήτως από την δήλωση βάρους του αποστολέα. Η χρέωση κάθε αποστολής υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ του πραγματικού και ογκομετρικού.

ΑΡΘΡΟ 13: Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του εξαμήνου το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία. Από παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100 ευρώ, οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

ΑΡΘΡΟ 14: Η διαδικασία επίλυσης γίνεται είτε μέσω Φιλικού διακανονισμού: έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με την «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» για την επίτευξη της επίλυσης της διαφοράς, είτε με τη Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών: η «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» κατόπιν σχετικού αιτήματος, συγκροτεί Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

 

ΑΡΘΡΟ 15: Για κάθε νομική διαφορά μεταξύ της «MASS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 16: Σε περίπτωση που η παραλαβή ή παράδοση της αποστολής γίνει με την χρήση συσκευής για την λήψη δεδομένων (στοιχείων) παραλαβής και παράδοσης αποστολών (PDA) η ηλεκτρονική υπογραφή αποστολέα ή παραλήπτη επέχει τη θέση υπογραφής του παρόντος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ: Με την συμπλήρωση του παρόν ΣΥΔΕΤΑ ο αποστολέας:

Αναγνωρίζει και δηλώνει ότι χορηγεί ελεύθερα τη Συναίνεση και Συγκατάθεση του για την χρήση και επεξεργασία τόσο των  δικών του προσωπικών του δεδομένων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο)όσο και των στοιχείων του παραλήπτη έχοντας ενημερωθεί κατάλληλα και γνωρίζοντας τα δικαιώματα του ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων. Η συναίνεση του αφορά την επίτευξη του σκοπού υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ: Με την παραλαβή του παρόν ΣΥΔΕΤΑ ο παραλήπτης:

Παραλαμβάνει το παρόν, και δηλώνει ότι χορηγεί ελεύθερα τη Συγκατάθεση του για την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) έχοντας ενημερωθεί κατάλληλα και γνωρίζοντας τα δικαιώματα του ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων. Η συναίνεση του αφορά την επίτευξη του σκοπού υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

Τα παραπάνω θα συμπληρωθούν στην τελευταία σελίδα με τους όρους και προϋποθέσεις.